Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Polityka Prywatności

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w serwisie https://sklep.greywolf.pl jest Ewa Dzięgielewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Ewa Dzięgielewska E-MARKETING, Leona Czarlińskiego 20D/25, 87-100 Toruń, NIP: 585-138–01-52, REGON: 340135461, tel. 791-050-026, sklep@greywolf.pl (zwana dalej Sklepem).
 2. W związku z brzmieniem art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej Rozporządzeniem) Sklep przedstawia następujące informacje dot. przetwarzania danych osobowych klientów Sklepu:
  1. a) przetwarzanie danych osobowych klientów Sklepu odbywa się:
   1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia w sytuacji, gdy przetwarzanie następuje dla celów zawarcia przez Sklep z klientem umowy, a także w celu wykonania zawartej z klientem umowy,
   2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia w sytuacji, gdy przetwarzanie następuje ze względu na uzasadniony interes Sklepu polegający na ochronie jego praw tj. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi,
   3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia w sytuacji, gdy przetwarzanie następuje w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Sklepie, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości,
   4. na podstawie odrębnie udzielonej zgody przez danego klienta, zgodnie z brzmieniem art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych klientów Sklepu będzie wykonywane w celach marketingowych lub w celu założenia oraz prowadzenia dla klienta konta w Sklepie (zdefiniowanego w regulaminie Sklepu jako Moje Konto i zwanego tak w dalszej części Polityki Prywatności),
  2. b) odbiorcami danych osobowych klientów Sklepu mogą być:
   1. organy administracji publicznej i organy wymiaru sprawiedliwości w przypadkach wskazanych w przepisach prawa
   2. podmioty świadczące na rzecz Sklepu usługi hostingowe,
   3. podmioty świadczące na rzecz Sklepu usługi kurierskie lub pocztowe,
   4. podmioty świadczące na rzecz Sklepu usługi płatności on-line,
  3. c) dane osobowe klienta z którym Sklep zawarł umowę będą przetwarzane przez Sklep do czasu wygaśnięcia odpowiedzialności odszkodowawczej Sklepu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej z danym klientem oraz do czasu wygaśnięcia roszczeń Sklepu w stosunku do klienta powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy,
  4. d) dane osobowe klientów Sklepu, z którymi nie zostanie zawarta przez Sklep umowa podlegają usunięciu niezwłocznie po zakończeniu działań zmierzających do zawarcia umowy, chyba że klient wyrazi odrębną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sklep w celach marketingowych lub w celu założenia i prowadzenia dla klienta Mojego Konta. W takim przypadku dane osobowe klienta będą przetwarzane do czasu wycofania zgody,
  5. e) dane osobowe klientów Sklepu przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu wycofania zgody,
  6. f) okresy przetwarzania danych wskazane w lit. c-e powyżej mogą być przedłużone w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa,
  7. g) klient, którego dane osobowe są przetwarzane przez Sklep ma prawo do żądania od Sklepu dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia i przenoszenia, a także ich usunięcia w przypadkach określonych w art. 17 Rozporządzenia oraz ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 Rozporządzenia,
  8. h) w sytuacji, gdy klient zgodnie z brzmieniem lit d lub e powyżej wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sklep w celach marketingowych lub w celu założenia i prowadzenia dla klienta Mojego Konta jest on, ponad to co wskazano w lit. g powyżej, uprawniony do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także, gdy zgoda dotyczy przetwarzania danych w celach marketingowych lub gdy przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia, jest uprawniony do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jego danych zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 Rozporządzenia,
  9. i) klient, którego dane osobowe są przetwarzane przez Sklep ma prawo wnieść skargę, o której mowa w art. 77 Rozporządzenia, do organu nadzorczego,
  10. j) podanie Sklepowi przez klienta danych osobowych jest wymogiem zawarcia przez Sklep z klientem umowy sprzedaży (w przypadku niepodania przez klienta danych osobowych, Sklep nie będzie mógł zawrzeć z daną osobą umowy sprzedaż oraz jej wykonywać),
  11. k) podanie Sklepowi przez klienta danych osobowych w celu założenia i prowadzenia dla niego Mojego Konta jak i w celu wykonywania w stosunku do klienta działań marketingowych jest dobrowolne jednak bez stosownej zgody Sklep nie będzie mógł wykonywać przedmiotowych działań,
  12. l) Sklep nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji wobec osób, których dane osobowe przetwarza,
 3. Sklep na bieżąco podejmuje odpowiednie działania i stosuje środki techniczne oraz organizacyjne w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Sklep dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników lub współpracowników.
 4. Sklep podejmuje wszelkie niezbędne starania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Sklepu.
 5. W Sklepie wykorzystywane są pliki cookies dla zapewnienia jego prawidłowego działania. Pliki te umożliwiają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika dzięki którym strona internetowa wyświetla się prawidłowo (rodzaj urządzenia, język przeglądarki, wielkość ekranu itp.). Pliki cookies wykorzystywane są również w celu zbierania anonimowych i ogólnych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi marketingowych i analitycznych (Google Analytics, Google Tag Manager oraz Google AdWords). Ustawienia plików cookies mogą zostać w każdej chwili samodzielnie zmienione przez użytkownika. W każdej chwili możliwe jest usunięcie plików cookies za pomocą dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej. Przeczytaj więcej o stosowanych przez sklep plikach cookies.
Newsletter

Zapisz się do Newslettera
Otrzymuj informacje o promocjach

pixel